REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Projekt pt.: „Bliżej przedszkola. Wsparcie I Niepublicznego Przedszkola Lingwistycznego Oxford for Kids w Wygodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla poddziałania: z okresem realizacji od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Bliżej przedszkola. Wsparcie I Niepublicznego Przedszkola Lingwistycznego Oxford for Kids w Wygodzie”

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Projekt pt. „Bliżej przedszkola. Wsparcie I Niepublicznego Przedszkola Lingwistycznego Oxford for Kids w Wygodzie”, jest realizowany przez KATARZYNA PODSIADLIK I NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE LINGWISTYCZNE OXFORD FOR KIDS, Wygoda 11J, 42-274 Wygoda.
2. Projekt jest realizowany w ramach realizowanego w ramach 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Szczegółowe informacje związane z projektem znajdują się na stronie: www…………..
5. Okres realizacji projektu: od 15.01.2021 r. do 14.01.2022 r.
6. Obszar realizacji projektu obejmuje I NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE LINGWISTYCZNE OXFORD FOR KIDS w Wygodzie.
7. Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia wskazane w Rozdziale V.

II DEFINICJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

§ 1
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Projekt – należy przez to rozumieć Projekt „Bliżej przedszkola. Wsparcie I Niepublicznego Przedszkola Lingwistycznego Oxford for Kids w Wygodzie”
realizowanego w ramach 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
2. Uczestnik projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do uczestnictwa w Projekcie w wyniku procesu rekrutacji zgodnie z niniejszym regulaminem rekrutacji i przyjętymi kryteriami uczestnictwa.
3. Dane osobowe – oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922)
4. Przetwarzanie danych osobowych – oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnienie i usuwanie, które wykonuje się w systemie informatycznym Podręcznik Beneficjenta LSI.
5. Biuro Projektu – które mieści się w: I NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU LINGWISTYCZNYM OXFORD FOR KIDS, Wygoda 11J, 42-274 Wygoda.


Projekt „Bliżej przedszkola. Wsparcie I Niepublicznego Przedszkola Lingwistycznego Oxford for Kids w Wygodzie”

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
6. Dokumenty rekrutacyjne – należy przez to rozumieć dokumenty składane przez uczestnika projektu.

Rozdział III
WARUNKI UCZESTNICTWA

§ 1

1. Uczestnikami/czkami projektu mogą być osoby uczęszczające lub osoby zatrudnione na stanowisku nauczyciela w I NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU LINGWISTYCZNYM OXFORD FOR KIDS, Wygoda 11J, 42-274 Wygoda.
2. Do projektu zostanie zakwalifikowanych minimum ….. osób.
3. Projektodawca zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników/czek spełniających kryteria zawarte w pkt. 1, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku o dofinansowanie rezultatów i wskaźników.

Rozdział IV

REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

§ 1

Dokumenty rekrutacyjne

1. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydatów na Uczestników projektu złożą dokumenty rekrutacyjne w wyznaczonych terminach rekrutacji.
a) Formularz rekrutacyjny wraz z deklaracją przystąpienia do projektu - stanowiący załączniki nr 1 do niniejszego regulaminu,
b) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
c) w przyp. osób niepełnosprawnych – orzeczenie o niepełnosprawności,
2. Wzory dokumentów, druków i formularzy są dostępne w biurze projektu lub w poszczególnych szkołach realizujących Projekt.
3. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.
4. Załączniki, które nie są wymienione w niniejszym regulaminie nie podlegają ocenie na żadnym z etapów w ramach procesu rekrutacji.
5. W ramach projektu obowiązuje wymóg sporządzenia dokumentów rekrutacyjnych w języku polskim.

§ 2

Przebieg procesu rekrutacji

1. W ramach projektu „Bliżej przedszkola. Wsparcie I Niepublicznego Przedszkola Lingwistycznego Oxford for Kids w Wygodzie” będzie prowadzona rekrutacja:
a) segmentowa, ponieważ z uwagi na różnorodny charakter działań wymagana była segmentacja grupy docelowej objętej wsparciem w ramach projektu,
b) cykliczna (okresowa) przeprowadzana na początku roku szkolnego.
c) dla niektórych sytuacji także jako ciągła.
2. Terminy naborów będą podane na stronie internetowej www………………
3. Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmiany terminów rekrutacji bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu


4. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w poszczególnych placówkach realizujących Projekt).
5. Rekrutacja składa się z następujących etapów:
a) składanie dokumentów rekrutacyjnych,
b) ocena formalna
W przypadku rezygnacji Uczestnika z projektu na jego miejsce wejdzie osoba z listy rezerwowej (z zachowaniem założonych limitów miejsc).
6. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie.
8. Rekrutacja i formy wsparcia realizowane będą zgodnie z zasadą niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, narodowość, obywatelstwo, religię (wyznanie) lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, przynależność do grup społeczno-zawodowych, sytuację materialną i prawną, wykształcenie, zawód, pochodzenie społeczne.
8. Informacja o wynikach rekrutacji przekazana będzie telefonicznie, mailowo, lub osobiście.

§ 3
Ocena formalna
1. Ocenę formalną przeprowadzi Specjalista ds. administracji.
2. Na etapie oceny formalnej weryfikowana będzie:
a) kompletność wszystkich dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez Kandydata/kę na uczestnika/czkę projektu wymienionych w rozdziale IV § 1 pkt.1 regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
b) kwalifikowalność kandydata na uczestnika/czkę projektu, o której mowa w rozdziale
III §1 pkt. 1 niniejszego regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
c) poprawność wypełnienia wszystkich dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez Kandydata/kę na Uczestnika/-czkę projektu (zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentach rekrutacyjnych).
3. Istnieje możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów lub błędów wynikających z niepoprawnego wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych, w postaci: podpisu, ręcznego wypełnienia nieuzupełnionego wymaganego pola lub ręcznej poprawy błędnie wypełnionego pola, na etapie przyjmowania zgłoszeń lub na etapie oceny formalnej w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta.
4. Osoby, których dokumenty otrzymają pozytywną oceną formalną (ocena według Karty oceny formalnej i punktowej), zostaną zakwalifikowane do oceny punktowej.

§ 4
Kryteria punktowe

W przypadku uzyskania pozytywnej oceny formalnej formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami skierowany zostanie do ocenie punktowej, dokonywanej przez Specjalistę/kę
ds. rekrutacji oraz monitoringu. Punkty zostaną przyznane Kandydatom/kom na uczestników projektu zgodnie z załącznikiem nr 1 "Karta rekrutacyjna".

Rozdział V
ZAKRES WSPARCIA


§ 1

Zadanie 1

Szkolenie nauczycieli w okresie maksimum 12 miesięcy tj. od 15.01.2021 r. do 14.01.2022r.
a) Szkolenie Biofeedback I stopnia. Kurs zakończony certyfikatem imiennym.
Umiejętności nabyte podczas szkolenia wykorzystane będzie w pracy z dziećmi WWR i orzeczeniami o kształceniu specjalnym, opiniami z PPP. Obsługa programu, prowadzenie
sesji treningowej, analiza danych diagnostycznych, omawiane zagadnienia dotyczą podstaw EEG.
b) Szkolenie certyfikowane HEG Biofeedback. Umiejętności nabyte podczas szkolenia tj. obsługa programu HEG BFB, prowadzenie sesji treningowej metodą HEG BFB, uprawniają do pracy w zakresie treningów HEG Biofeedback. Celem warsztatów jest nabycie wiedzy i umiejętności prowadzenia ćwiczeń usprawniających narządy mowy zapobieganie wadom wymowy.
c) „Elementy sensomotoryki/polisensomotoryki w pracy z dzieckiem przedszkolnym”. Szkolenie dla nauczycieli zakończone zaświadczeniem imiennym. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi z zburzeniami sensomotoryki/SI.
d) Terapia logopedyczna. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności stosowania metody elektrostymulacji narządów mowy.
Wszystkie szkolenia zostaną wykorzystane przez nauczycieli w pracy dydaktycznej i wychowawczej.


Zadanie 2

a) Zajęcia gimnastyki korekcyjnej ( 30 tyg. x 1 godz. x 8 grup). Łącznie 240 godzin - 40 uczestników
b) Zajęcia z terapii integracji sensorycznej ( 45 tygodni, 1 godz. x 10 dzieci). Łącznie 450 godzin - 2 uczestników
c) Zajęcia z elektrostymulacji narządów mowy (1 dziecko odbywa 3 serie zabiegów (1 seria to 10 zabiegów) na semestr w odstępach indywidualnie dobieranych przez logopedę.
Łącznie 300 godzin.
d) Zajęcia z logopedii (30 tyg. 1 godz. x 11 grup). Łącznie 330 godzin. 10 uczestników
e) Zajęcia ortofoniczno-artykulacyjne z elementami logopedii (44 tyg x 1godz. x 6 grup).
Grupa do 5 osób. Łącznie 264 godzin. 5 uczestników
f) Zajęcia stymulacji polisensorycznej/ sensomotoryczne z wykorzystaniem SDŚ 44 tyg. x 1 godz. x 6 grup. Łącznie 264 godzin. 6 uczestników
g) Zajęcia korekcyjno-stymulujące zmysł równowagi, wyobraźnię ruchową i przestrzenną 44 tyg. X 1 godz. x 4 grupy. Łącznie 176 godzin. 6 uczestników
h) Zajęcia funkcji poznawczej - indywidualne 22 tyg. x 10 godz. x 1 dz. Łącznie 220
godzin.
i) Zajęcia indywidualne z logopedii 44 tyg. x 3 godz. Łącznie 132 godziny.
j) Zajęcia psychologiczne/ pedagogiczne 44 tyg. x 1godz x 2 grupy z zakresu inteligencji emocjonalnej. Łącznie 88 godzin. 10 uczestników
k) Trenningi metodą biofeedback. 20 tyg. x 10 godz. x 1 dz. Łącznie 200 godzin. 2 uczestników.

Rozdział VI ZASADY ODPŁATNOŚCI


§1

1. Wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach Projektu dofinansowane są z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Uczestnicy/czki projektu nie ponoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w oferowanych w ramach projektu formach wsparcia.

Rozdział VIII
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

§1
1. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do:
a) przestrzegania niniejszego Regulaminu,
b) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
c) punktualnego stawiania się na daną formę wsparcia,
d) potwierdzania skorzystania ze wsparcia poprzez złożenie podpisu na liście obecności,
e) wypełniania ankiet monitorujących w trakcie trwania Projektu,
2. Informacje, o których mowa w pkt. 1 będą wykorzystywane wyłącznie do wywiązania się Projektodawcy z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec IP.
3. Uczestnicy/czki Projektu będą monitorowani podczas realizacji poszczególnych form wsparcia w projekcie.

Rozdział IX

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

§1

4. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach. Uzasadnione przypadki mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogły być znane Uczestnikowi w momencie przystąpienia do Projektu.

§2

1. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy poszczególnych form wsparcia w przypadku naruszenia przez Uczestnika/czkę projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego uczestnika, opiekuna bądź asystenta lub pracownika Biura projektu, udowodnionego aktu kradzieży, obecności w stanie nietrzeźwym na zajęciach lub okazywaniem jawnej agresji względem osób wyżej wymienionych.
2. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce może zająć osoba z listy rezerwowej (uzależnione to będzie od rodzaju oraz czasu trwania danej formy wsparcia).

Rozdział X

ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE

§1

1. Uczestnik/czka Projektu kończy udział w projekcie w momencie zrealizowania całości
wsparcia, określonego w Indywidualnym Planie Działania, który został dla niego/j
ustalony.

Rozdział XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1
1. Regulamin obowiązuje z dniem jego podpisania.
2. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu Projektu należy do Beneficjenta.
3. Zmianie mogą ulec te zapisy Regulaminu, które są regulowane postanowieniami prawa w przypadku jego modyfikacji lub zmiany interpretacji.
4. Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez Kierownika Projektu w porozumieniu z Beneficjentem.
5. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej
Terminy naborów będą podane na stronie internetowej www……………
6. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1 – Formularz A rekrutacyjny

Załącznik nr 2 – Formularz B rekrutacyjny

Załącznik  – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych