Image

Informacje o projekcie

dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Bliżej przedszkola. Wsparcie I Niepublicznego Przedszkola Lingwistycznego Oxford for Kids w Wygodzie

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doposażenie placówki oraz rozszerzenie oferty I Niepublicznego Przedszkola Lingwistycznego Oxford for Kids w Wygodzie o dodatkowe zajęcia, a także podniesienie umiejętności i nabycie dodatkowych kwalifikacji nauczycieli.

Grupę docelową stanowi 51 uczestników w tym: 11 nauczycieli oraz 40 dzieci uczęszczających do przedszkola.

Zadania: Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz dodatkowe zajęcia.

Okres od 15.01.2021 r. do 14.01.2022 r.

Miejsce: Niepubliczne Przedszkole Oxford for Kids w Wygodzie. Wygoda 11J, 42-274 Konopiska

Wartość projektu: 407 796,30 zł

Wartość dofinansowania: 346 626,85 zł

BENEFICJENT: Niepubliczne Przedszkole Oxford for Kids w Wygodzie. Wygoda 11J, 42-274 Konopiska

 

Dokumnety do pobrania - Pobierz